ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးၾကည္းရဲ႕ ေဇယ်ာသီရိမိသားစု ေရကစားမ႑ပ္ျမင္ကြင္း | DVB