မိတီၳလာသႀကၤန္ ဗဟုိမ႑ပ္တြင္ ဓားကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအား ဖမ္းဆီး | DVB