မႏၱေလးတြင္ သ႐ုပ္ပ်က္အဝတ္အစား ဝတ္သူမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႔ သိမ္းဆည္း | DVB