ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၄.၃ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB