ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတား ျပတ္က်ခဲ့၍ သြားလာေရးခက္ခဲေနမႈ တပ္မေတ္ာေရယာဥ္ ကူညီ | DVB