အေမရိကန္ ဒုံးက်ည္ ၁၃ စင္းကုိ ဆီးရီးယား ပစ္ခ် | DVB