ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၇ ခုတြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ထက္ ပုိတုိးေန | DVB