ဗင္နီဇြဲလား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္း ကူညီမည္ | DVB