အရပ္သားေသဆုံးမႈ ကာကြယ္ရန္ ဓာတုလက္နက္ထုတ္သည့္ေနရာမ်ားကုိ ပစ္ခတ္ျခင္းဟု ၿဗိတိန္ေျပာ | DVB