အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆီးရီးယားကုိ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္ | DVB