လူပင္လယ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ သဲေသာင္ျပင္ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ | DVB