အေရခြံခြာၿပီး ၃ ပုိင္း ပုိင္းထားသည့္ ေတာဆင္႐ုိင္းတေကာင္ ေတြ႔ရွိ | DVB