လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေကာ္မရွင္ကို သမၼတ လမ္းညႊန္ | DVB