စည္းကမ္းပ်က္သႀကၤန္ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ားကို အေရးယူရန္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ညြန္ၾကား | DVB