သမၼတသစ္နဲ႔ အစိုးရအေပၚ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္လို႔ရမလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB