သမၼတသစ္နဲ႔ အစိုးရအေပၚ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္လို႔ရမလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း | DVB