ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဆရာဆရာမကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ | DVB