မႏၲေလးတြင္ ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းရမိသည့္ ဆူညံအိတ္ေဇာမ်ားကို ဖ်က္ဆီး   | DVB