သႀကၤန္ေရႏွင့္ စင္ၾကယ္မသြားႏုိင္ေသးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အမႈိက္မ်ား | DVB