ေဆးဝါးမ်ား အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟု က်န္းမာေရးဌာန ထုတ္ျပန္ | DVB