ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ၁ဦးကို ရာထူးကရပ္စဲရန္ကိစၥ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္း | DVB