ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေမာက္ေမာက္မာမာ မဆက္ဆံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား | DVB