ထိုင္းတြင္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ား စတင္ဖမ္းဆီး | DVB