မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး | DVB