ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ သဲေက်ာက္ထိုင္ေတာ္မူဘုရား ေတြ႔ရွိ | DVB