ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား အလုပ္ရွားပါးေန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သေဘၤာသားမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB