ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ရပ္နား၊ ဥပေဒၾကမ္း ၁၄ ခု အတည္ျပဳ | DVB