သမၼတသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း | DVB