သမၼတသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB