သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က်င္းပမည္ဟုေၾကညာ | DVB