ရဲႏွင့္စရဖ ေလာင္းကစားေၾကးေကာက္ေနဟု လႊတ္ေတ္ာအမတ္ ေဆြးေႏြးမႈ နယ္လုံဝန္ႀကီး ကန္႔ကြက္ | DVB