ဦးတီခြန္ျမတ္ လႊတ္ေတာ္ကို ေကာင္းေကာင္း ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မလား (သုံးသပ္ခ်က္) | DVB