ေရနံပုိက္လုိင္းေၾကာင့္ နစ္နာေၾကးအျပည့္အ၀ရေရး အမ္းေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB