လယ္ေျမမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ သက္သာေစရန္ မုကၡမူ-ခ်ိန္ေခ်ာင္း တူးေဖာ္ | DVB