ျမန္မာအပါအ၀င္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရးသေဘာတူ | DVB