အြန္လိုင္းစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အျပင္အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေဈးကြက္ေပ်ာက္လာ | DVB