ကမန္မ်ားအား ရန္ကုန္ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ အစုိးရဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္မရွိဟု ဆုံးျဖတ္ | DVB