ဆင္မုဆိုးမ်ား သတ္ျဖတ္ၿပီး ဆင္စြယ္ႏွင့္ အေရခြံခြာထားသည့္ ဆင္ေသ ေတြ႔ရွိ | DVB