လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အႏုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္မည္ | DVB