တူရကီလႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အျပန္အလွန္ ထုိးႀကိတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB