စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလား | DVB