ဥေရာပႏွင့္ျမန္မာ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ | DVB