ပဲေဈးႏွင့္ ပဲထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းသျဖင့္ ျဖဴးေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB