ကေလးစစ္သား အေျမာက္အျမား ရွိေနဟု ကုိေအာင္ကုိေထြးေျပာ - DVB