ျမန္မာ-ဘ႐ူႏုိင္း သံ႐ုံးေျမေနရာခ်င္း လဲလွယ္ရန္ သေဘာတူ | DVB