မိတီၳလာတြင္ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္္ဦးစီးႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ - DVB