ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ | DVB