ဆရာမေလးအသြင္ ဆယ္တန္းေျဖကေလးမ်ားကို ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည့္ ဆုအိမ့္စံ(ဓာတ္ပံု) | DVB