ေညာင္ေလးပင္တြင္ ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ တိုက္မိ၊ ၂ ဦး ေသ - DVB