ဌာနတခုႏွင့္တခု လႊဲခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေမွာင္ထဲေနရဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာ | DVB