လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနျခည္ဦးကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB