ငါးမဖမ္းရ ရာသီ ၃လၾကာသတ္မွတ္၊ ငါးဖမ္းယာဥ္မ်ား ပင္လယ္ျပင္ထြက္ခြာခြင့္ပိတ္ပင္မည္ | DVB